Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

force-land /'fɔ:slænd/  

  • Động từ
    (hàng không) bắt buộc phải hạ cánh