Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (force-fed)
    buộc (người, súc vật) phải ăn uống
    tất cả tù nhân đấu tranh tuyệt thực bị buộc phải ăn