Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

force pump /'fɔ:spʌmp/  

  • (cách viết khác forcing pump) (từ Mỹ)
    bơm ép