Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

force meat /'fɔ:smi:t/  

  • thịt băm để nhồi