Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

force majeure /,fɔ:smæʒə:[r]/  

  • (luật học) (tiếng Pháp)
    trường hợp bất khả kháng