Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    trông gớm guốc, hãm tài