Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

footnote /'fʊtnəʊt/  

  • Danh từ
    chú thích cuối trang