Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều footmen)
    người hầu