Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chiều dài tính bằng bộ; khoảng cách tính bằng bộ
    đoạn phim
    bộ phim có một vài đoạn phim thời sự cũ