Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    không bào tiêu thụ thức ăn