Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

food processor /'fu:d,prəʊsesə[r]/  

  • máy chế biến thức ăn (băm, trộn, thái…)