Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dây chuyền thức ăn (trong giới sinh vật)