Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẹo tan (ngậm thì tan trong miệng)