Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folk-music /'fəʊk,mju:zik/  

  • Danh từ
    (cách viết khác folk)
    nhạc dân gian