Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folk-dance /'fəʊkdɑ:ns/  

  • Danh từ
    điệu vũ dân gian