Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folk-custom /'flouk'kʌstəm/  

  • Danh từ
    phong tục tập quán dân tộc