Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folder /'fəʊldə[r]/  

  • Danh từ
    bìa cặp giấy, bìa để giấy rời

    * Các từ tương tự:
    folderol