Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folded dipole antenna   

  • (Kỹ thuật) ăngten lưỡng cực dẹt