Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chịu uốn, tính dễ uốn