Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foghorn /'fɒghɔ:n/  

  • Danh từ
    còi báo sương mù (cho tàu bè)
    he's got a voice like foghorn
    (đùa) anh ta có giọng khác nào còi báo sương mù