Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fog-signal /'fɔg signl/  

  • Danh từ
    pháo hiệu khi có sương mù (đặt trên đường xe lửa để hướng dẫn người lái xe lửa)