Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fog-horn /'fɔghɔ:n/  

  • Danh từ
    (hàng hải) còi báo hiệu cho tàu đi trong sương mù