Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khoảng chân trời đôi lúc hé sáng khi có sương mù