Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fog bank /'fɒgbæηk/  

  • đám sương mù dày đặc trên biển