Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hệ thống trợ động tụ tiêu