Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

focalize /'foukəlaiz/  

  • Động từ
    tụ vào tiêu điểm
    (y học) hạn chế vào một khu vực