Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

focalization /foukəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự tụ vào tiêu điểm
    (y học) sự hạn chế vào một khu vực