Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

focal point /'fəʊkəlpɔint/  

  • [điểm] trung tâm
    giảm nạn thất nghiệp là trung tâm trong các kế hoạch của chính phủ