Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) mặt phẳng tiêu, tiêu diện