Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

focal length /,fəʊkl'leηθ/  

  • (cách viết khác focal distance /,fəʊkl'distəns/) (vật lý)
    tiêu cự