Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying fox /,flaiiη'fɒks/  

  • (động vật)
    dơi quạ