Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying fortress /flying fortress/  

  • Danh từ
    (hàng không) pháo đài bay