Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying doctor /,flaiiηdɒktə[r]/  

  • bác sĩ cấp tốc (gọi bằng radio và đi tới người bệnh bằng máy bay)