Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying column /,flaiiη'kɒləm/  

  • đội quân cơ động