Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying colours /,flaiiη'kʌləz/  

  • cờ chiến thắng, cờ lễ
    with flying colours
    với thành công lớn
    anh ta đã thành công lớn trong kỳ thi