Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying buttress /,flaiiη'bʌtris/  

  • (kiến trúc)
    vòm chống