Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying bomb /flying bomb/  

  • Danh từ
    bom bay
    máy bay không người lái mang đầu đạn