Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flying boat /flying boat/  

  • Danh từ
    (hàng không) máy bay đổ xuống nước được