Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dao động, sự lay động
    sự gây phiền não