Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fluorescent /flɔ:'resnt/  

 • Tính từ
  huỳnh quang
  fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang
  wearing orange fluorescent clothing
  mặc quần áo phát huỳnh quang màu cam

  * Các từ tương tự:
  fluorescent lamp