Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fluorescence /flɔ:'resns/  

  • Danh từ
    (vật lý)
    tính huỳnh quang