Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flower-head /flower-head/  

  • Danh từ
    (thực vật học) đầu (cụm hoa)