Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flower-girl /'flaʊəgɜ:l/  

  • Danh từ
    cô hàng hoa