Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flower-bed /'flaʊəbed/  

  • Danh từ
    (cách viết khác bed)
    luống hoa