Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tơ sồi
    (cách viết khác floss silk) sợi tơ thêu (không xe, dùng để thêu)

    * Các từ tương tự:
    floss-flower, floss-silk, floss-yarn, flossy