Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) chiếc hoa (trong một cụm hoa)
    hoa nhỏ