Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

floor-walker /'flɔ:wɔ:kə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ) (như shop-walker)