Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

floor-cloth /floor-cloth/  

  • Danh từ
    thấm vải sơn (lót sàn nhà)
    giẻ lau sàn