Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

floor-board /'flɔ:bɔ:d/  

  • Danh từ
    ván sàn