Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flood-tide /flood-tide/  

  • Danh từ
    nước triều lên